SZTAFETASztafeta Szlakiem Żołnierzy Wyklętych

Gajrowskie - Wydminy 17 września 2017

Projekt współfinansowany przez Ministra Obrony Narodowej

i Wójta Gminy Wydminy

 

Regulamin

 

IOrganizator

 

 1. Organizatorem imprezy Sztafeta Szlakiem Żołnierzy Wyklętych jest Związek Stowarzyszeń "Sztafeta Pokoleń " , gmina Wydminy oraz gmina Świętajno

 

II. Cele

 1. Upamiętnienie agresji ZSRR na Polskę.

 2. Upowszechnianie wśród młodzieży etosu Niezłomnych Żołnierzy Wyklętych.

 3. Zapoznanie się z najnowszą historią Polski

 4. Popularyzacja biegaia jako najprostszej formy ruchu

 

III. Termin i miejsce, trasa

 1. Bieg odbędzie się 17 września 2017 na ternie Gminie Wydminy i Gminy Świętajno

 2. Start Sztafety nastąpi o godz. 12:.30 w miejscu pierwszego pochówku Żołnierzy Wyklętych na terenie gminy Świętajno

 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany godziny i miejsca startu Sztafety, przy czym Uczestnik zostanie o tym fakcie poinformowany poprzez zamieszczenie odpowiedniej informacji na stronie internetowej www.sucholaski.pl.tl Dokonanie zmian w powyższym zakresie nie skutkuje powstaniem ze strony Organizatora żadnych dodatkowych zobowiązań w stosunku do Uczestnika.

 4. Obowiązuje limit 20 zespołów. Numery będą nadawane jedynie zespołom, które zostały zakwalifikowane do Sztafety.

 5. Drużyny obejmuje limit czasu 120 minut

 6. Zawodnicy, którzy zrezygnują lub nie ukończą Sztafety zobowiązani są do opuszczenia trasy i zdjęcia numeru startowego. Zawodnik ponosi pełną odpowiedzialność za własne działania i zachowanie stosownie do przepisów ruchu drogowego oraz kodeksu cywilnego.

 7. Bedzie dokonywany pomiar czasu, ale najważniejszą sprawą nie jest rywalizacja sportowa a udział w Sztafecie

 8. Trasa o długości 17 km będzie wytyczona między miejscowościami

Orłowo i Wydminy. i każdy z etapów liczy ok. 1 km

 

 

IV. Warunki Zgłoszenia i zasady uczestnictwa

 1. Zespół startujący w Sztafecie składa się z uczniów jednej szkoły. W skład drużyny wchodzi dziesięciu chłopców i siedem dziewcząt. . Zawodnik nie może startować na więcej niż na jednej zmianie.

 2. Sztafeta rozgrywana jest w kategorii szkół ponadpodstawowych..

 3. Wszyscy uczestnicy zobowiązani są dostarczyć do Organizatora Biegu „Oświadczenia Rodzica lub Opiekuna prawnego o zdolności dziecka do udziału w Biegu” z podpisem rodzica bądź opiekuna prawnego, wyrażającego zgodę na udział w Biegu osoby niepełnoletniej i biorącego za nią odpowiedzialność. Oświadczenia zostaną wysłane pocztą elektroniczną do szkół zakwalifikowanych do zawodów. Bez przekazania Oświadczenia nie będzie możliwy odbiór pakietu startowego.

 4. Pakiety startowe dla drużyny odbiera w Biurze Zawodów opiekun drużyny. Pakiety startowe zawierają numery startowe, agrafki oraz pamiątkowe koszulki .

 5. Biuro Zawodów znajdować się będzie w Sali Gminnego Ośrodka Kultury w Wydminach, ul. Plac Rynek 1 i będzie czynne 16 września (sobota) w godz. 14:00-15:30... Odbiór pakietów będzie możliwy tylko 16 września

Podstawą odbioru zestawu startowego przez osobę odbierającą jest okazanie dokumentu tożsamości ze zdjęciem, przekazanie listy startowej podpisanej przez wszystkich zawodników drużyny oraz oświadczeń podpisanych przez rodziców lub opiekunów prawnych.

 1. Kapitanowie drużyn i opiekunowie zobowiązani są do wzięcia udziału w odprawie , która odbędzie się o godz. 15:30 w Biurze Zawodów.

 2. Kapitan każdej drużyny otrzyma pałeczkę sztafetową (flagę okolicznściową). Aby dokonać zmiany zawodnik musi przekazać pałeczkę sztafetową następnemu w ustalonej kolejności zawodnikowi w drużynie. Wszystkie drużyny biegną w systemie 7 dziewcząt + 10 chłopców. Zgubienie pałeczki sztafetowej i zakończenie biegu bez niej powoduje dyskwalifikację zespołu.

 

V. Opłaty

 1. Nie przewiduje się wnoszenia opłat startowych na rzecz organizatora

VI. Klasyfikacje

 1. W sztafecie Szlakiem Żołnierzy Wyklętych prowadzona będzie klasyfikacja ogólna.

 2. Wszyscy zawodnicy, którzy ukończą Bieg otrzymają pamiątkowe medale.

 3. Wszystkie drużyny otrzymają puchary.

 4. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia dodatkowych nagród i klasyfikacji.

 

VII. Uwagi końcowe

 1. Podczas biegu wszyscy zawodnicy muszą mieć numery startowe przymocowane do przedniej części koszulek sportowych. Zasłanianie numeru startowego w części lub w całości lub jego modyfikacja (obcinanie, zaginanie, itp.) jest zabroniona pod karą dyskwalifikacji.

 2. Przebywanie na trasie biegu bez ważnego numeru startowego jest niedozwolone. Osoby bez ważnego numeru startowego będą usuwane z trasy przez obsługę Biegu.

 3. Ze względów bezpieczeństwa w Sztafecie zabroniony jest udział osób poruszających się na rowerach, wrotkach, rolkach, deskorolkach itp. oraz biegnących ze zwierzętami. Zabrania się wnoszenia na trasę biegu przedmiotów, które mogą być niebezpieczne dla innych Uczestników, w tym korzystania z kijków Nordic Walking. Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania wszelkich zasad i przepisów, które mają zastosowanie do uczestnictwa w Biegu, w szczególności zasad fair play oraz niniejszego regulaminu.

 4. Zawodnicy skracający trasę Biegu zostaną zdyskwalifikowani.

 5. Organizator jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej wobec uczestników Biegu.

 6. Organizator zastrzega sobie prawo do zezwolenia personelowi medycznemu i paramedycznemu zatrudnionemu w imieniu Organizatora do udzielenia pierwszej pomocy medycznej lub wykonania innych zabiegów medycznych, także transportu uczestnika poszkodowanego w bezpieczne miejsce.

 7. Decyzje służb medycznych dotyczące nie dopuszczenia lub zakazu kontynuowania biegu podczas imprezy są ostateczne i nieodwołalne.

 8. Uczestnik startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko. Wszyscy Uczestnicy przyjmują do wiadomości, że udział w Biegu wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych.

 9. Organizator zaleca uczestnikom Biegu wykonanie profilaktycznych badań lekarskich mogących potwierdzić brak przeciwwskazań do udziału w biegu.

 10. Dane osobowe Uczestnika mogą być wykorzystywane w celu informowania Uczestnika o przyszłych imprezach Organizatora, a także do wewnętrznych potrzeb administracyjnych i analitycznych.

 11. Organizator zastrzega sobie, a także podmiotom z nim powiązanym, prawo do przeprowadzenia z każdym z Uczestników wywiadów, robienia zdjęć i/lub filmowania, używania imion i nazwisk, wizerunku, podobizny lub głosu oraz innych materiałów pochodzących lub związanych z uczestnictwem w Biegu na potrzeby reklamowe, promocyjne, a także możliwość ich wykorzystania w Internecie  lub transmisjach radiowo-telewizyjnych oraz na wszelkie inne potrzeby promocyjne z prawem do ich modyfikowania.
  Organizator zastrzega sobie, a także podmiotom powiązanym prawo do nieodpłatnego wykorzystania wszelkich zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów i nagrań przedstawiających Uczestników, które mogą być bezpłatnie umieszczane na wybranych nośnikach elektronicznych, katalogach oraz mediach: telewizja, radio, gazety, magazyny, strony internetowe  na potrzeby reklamowe i promocyjne. Jednocześnie Uczestnik zgadza się na możliwość zmian, modyfikacji i skrótów związanych z użyciem imienia, wizerunku, podobizny czy głosu. Uczestnik oświadcza, że  Organizator nie jest i nie będzie zobligowany do uiszczenia jakichkolwiek opłat związanych z działaniami opisanymi w niniejszym punkcie, udziela tym samym nieograniczonej licencji na używanie wypowiedzi, informacji  (bez powiadomienia)  w celu reklamy i promocji Biegu.

 12. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Regulaminie. Wiążąca i ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Organizatora.

 13. W sprawach nieujętych Regulaminem rozstrzyga Organizator.

 14. Interpretacja powyższego Regulaminu należy wyłącznie do Organizatora.

Stowarzyszenie "Teraz Sucholaski"
 
KRS: 0000244525
NIP: 522 - 28 - 05 - 741
Regon: 140429772
Konto Bankowe: 66 9364 0000 2004 0005 5143 0001
e-mail: sucholaski@o2.pl
Reklama
 
Przyjaciele Sucholasek
 
Jesteśmy zaprzyjaźnieni ze stowarzyszeniem "Echo Wydmin" www.echowydmin.pl
Baza noclegowa w Sucholaskach
 
Zobacz miejsca noclegowe w naszej pięknej miejscowości
Zrobimy Ci bezpłatną reklamę!
 
Jeśli masz gospodarstwo agroturystyczne to umieść jego zdjęcie lub adres na naszej stronie internetowej. Zrobimy Ci bezpłatną reklamę w sieci !!!
Skontaktuj się z nami!
 

=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=
Copyright: Stowarzyszenie "Teraz Sucholaski"